Uudistuneen etusivunäkymän yläosassa esitetään omissa laatikoissaan tiettyjä tunnuslukuja valitulta organisaatiotasolta. Nämä tunnusluvut ovat liikevaihto, käyttökateprosentti, quick ratio sekä sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Lisäksi etusivun alaosassa on esitetty sekä lukuina että kuvaajina omavaraisuusprosentti ja taseen erät. 

Etusivulla esitettyjä tunnuslukuja ei voida toistaiseksi muokata asiakaskohtaisesti.


Tunnuslukulaatikoiden rakenne

Tunnuslukulaatikoiden oikeassa yläkulmassa on nähtävillä Navitaan merkitty viimeinen toteumakuukausi. Jos etusivun tarkasteluajanjaksoksi on valittu Kausi, tunnusluvut ovat viimeisen toteumakuukauden lukuja. Jos taas tarkastelukso on Kumulatiivinen, ovat tunnusluvut kumulatiivisia tunnuslukuja tilikauden alusta viimeisimpään toteumakuukauteen.

Tunnuslukulaatikon vasemmassa alakulmassa on esitetty tunnusluku edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta, kun taas laatikon oikeassa alareunassa esitetään tunnusluvun muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökateprosentti ilmoittaa sen osuuden, joka on jäänyt liikevaihdosta pitkävaikutteisille tuotannontekijöille ja rahoittajien voitonjakoon. Käyttökateprosentti on toimialakohtainen tunnusluku, jolle ei voi antaa yleispätevää ohjearvoa. Näin ollen käyttökateprosentteja tulee verrata yrityksen oman toimialan tilastoihin. 


Quick ratio mittaa yrityksen lyhyen aikävälin maksuvalmiutta. Tunnusluvussa yrityksen rahoitusomaisuus suhteutetaan lyhytaikaisiin velkoihin vähennettynä lyhytaikaisilla saaduilla ennakoilla. Tunnusluku soveltuu saman toimialan yritysten väliseen vertailuun.


Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kuvaa varsinaisen liiketoiminnan tuoton ja siihen käytettyjen pääomaresurssien suhdetta. Osoittajassa oleva kerroin 24 johtuu tilikauden pituuden huomioonottamisesta ja siitä, että nimittäjässä on sijoitetun pääoman alku- ja loppuhetken summa. Sijoitettu pääoma lasketaan alku- ja loppuhetken keskiarvona.


Omavaraisuusprosentti kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.


Taloudellisen aseman kuvaaja tarjoaa nopea silmäyksen taseen rakenteeseen, sen eriin ja tasapainoon sekä siihen, ovatko erät pysyviä vai vaihtuvia. Taseen erät ja niiden suuruuden saa näkyville liikuttelemalla hiiren kursoria taloudellista asemaa kuvaavan kuvaajan päällä.