Tässä artikkelissa käydään läpi Hinta * Määrä -syöttökoodia. Syöttökoodin avulla valitulle tilille saadaan arvo syötettämällä erikseen hinta ja määrä, jotka syöttökoodi kertoo keskenään.

 

Syöttökoodin ominaisuudet –välilehti


Syöttöarvojen suunnittelutarkkuus: Tämä asetus määrittää, millä tarkkuudella laskentaa suoritetaan. Kuukausittaisella tarkkuudella määritetään jokaiselle kuukaudelle oma prosentti, kun taas esimerkiksi vuosittaisella tarkkuudella määritetään vain yksi prosenttiarvo koko vuodelle.


Arvojen tyyppi: Määrittää, minkä tyyppisinä laskennasta saadut arvot tallennetaan järjestelmään. Useimmiten asetuksena voi käyttää oletusta, jolloin laskettujen arvojen tyyppi määräytyy tilikarttaan tehtyjen asetusten perusteella.


Oma: Määrittää hinnan/määrän syöttötavan. Tätä valintaa käytetään, jos hinta tai määrä halutaan syöttää manuaalisesti syöttöpohjalle.


Viittaus: Määrittää hinnan/määrän syöttötavan. Tätä valintaa käytetään, jos hinta tai määrä lasketaan aputileiltä.


Ajallinen siirtymä: Negatiivinen arvo tarkoittaa, että lähtötietoina käytetään edellisen kuukauden arvoja, positiivinen puolestaan tarkoittaa, että laskennan lähtötietoina ovat tulevan vuoden arvot.


Salli kehäviittaukset: Sallii kehäviittausten käytön syöttökoodissa eli viittausten, jotka ovat riippuvaisia saman kaavan tuloksista.

 

Syöttökoodin kohde –välilehti


Tili(t): Tähän kenttään valitaan ne tilit/tiliryhmät, joilla syöttökoodi on käytössä.


Organisaatiotaso(t): Tähän kenttään valitaan ne organisaatiotasot, joilla syöttökoodi on käytössä.


Dimensiot: Tähän valitaan ne dimensiot tai dimensiokohteet, joilla syöttökoodi on käytössä. Laittamalla valinnan kohtaan 'Lisää dimensiolle kohdistamattomat laskentakohteeksi' laskenta suoritetaan myös arvoille, joita ei ole kohdistettu dimensiolle.

 

Kaikilla yllä olevilla parametreilla on kaksi valintaa, jolla määritetään, kuinka laajalti laskenta suoritetaan:

Syöttökoodi käytössä: Määrittää, onko syöttökoodi käytössä vain valitulla tasolla, sen kustannuspaikoilla, vai rinnakkaisilla tasoilla.

Yhteinen parametri: Tähän kenttään voidaan valita yhteinen parametri, joka sisältää käyttäjän jo ennalta määritetyt organisaatiotasot tai tilit. Toiminto voidaan käyttää, jos samalle tili- tai organisaatiojoukolle halutaan lisätä useita erilaisia syöttökoodeja, ilman ne määriteltäisiin jokaisessa syöttökoodissa erikseen. Uusi yhteinen parametri luodaan +-merkistä.

Kun kaikki edellä mainitut parametrit ovat määritelty, syöttökoodi luodaan valitsemalla 'OK'.

 

Vaihtoehto 1: Hinnan ja määrän syöttö syöttöpohjalle

Jos syöttökoodin ominaisuudet –välilehdellä on valittu hinnan ja/tai määrän syöttötavaksi Oma, täytyy näiden arvot syöttää manuaalisesti syöttöpohjalle. Syöttöarvo voidaan syöttää vain Syöttöarvot & kohdetaso -tilassa, joka täytyy olla kuvan mukaisesti valittuna.

Arvot syötetään joko vuosi-sarakkeeseen tai yksittäisille kuukausille riippuen siitä, millainen Syöttöarvojen suunnittelutarkkuus parametreissa on valittu. 

Esimerkissä suunnittelutarkkuudeksi on valittu kuukausi, jolloin hinta ja määrä syötetään kullekin kuukaudella erikseen. Vuosisarakkeella on sininen viiva merkkinä siitä, ettei arvoa voi syöttää vuositasolla.


Arvon syöttö tapahtuu kaksoisklikkaamalla joko kuukausi- tai vuosisarakkeesta (riippuen, mitä valintaa on käytetty suunnittelutarkkuutena) solua, jossa on €-merkki, jolloin ruutuun aukeaa valintaikkuna, johon voidaan syöttää kyseisen solun hinta ja/tai määrä.


Tämän jälkeen syöttökoodin laskenta suoritetaan painamalla Suorita-painiketta. Laskettuja arvoja voidaan tarkastella syöttökoodilla valitsemalla syöttöpohjan näyttötavaksi kuvan mukaisesti Budjetti (planned) tai Ennuste (planned) riippuen, ollaanko budjetin vai ennusteen syöttöpohjalla: 

 

Vaihtoehto 2: Hinnan ja määrän laskenta aputileiltä

Jos syöttökoodin ominaisuudet –välilehdellä on valittu hinnan ja/tai määrän syöttötavaksi Viittaus, haetaan näiden arvot aputileiltä. Tämä tehdään valitsemalla Syöttökoodin ominaisuudet -välilehdeltä Tili­ -kenttään haluttu tili tilikartasta ja Yksikkö -kenttään organisaatiotason, jonka saldoa laskennassa käytetään. Tietotaso -kentän valintana voidaan käyttää oletusta, jos lähtötiedot lasketaan samalta tietotasolta kuin syöttöpohja.

Tällöin syöttöpohjalle ei voida enää manuaalisesti syöttää arvoja, sillä ne lasketaan toisista tileistä, kuten tässä esimerkissä riveiltä Määrä ja Hinta, joille voidaan syöttää lähtöarvoja.


Syöttöpohjaan pääsee takaisin painamalla 'OK' tehtyjen valintojen jälkeen. 


Jotta tilille, jolle Hinta * Määrä-syöttökoodi luotiin, saadaan lasketettua arvoja, täytyy syöttökoodissa määritellyille lähtötileille syöttää arvot. Tämän jälkeen syöttökoodin laskenta suoritetaan painamalla syöttöpohjan yläpalkista Suorita-painiketta. Laskettuja arvoja voidaan tarkastella syöttökoodilla valitsemalla syöttöpohjan näyttötavaksi kuvan mukaisesti Budjetti (planned) tai Ennuste (planned) riippuen, ollaanko budjetin vai ennusteen syöttöpohjalla.