Tilikartta löytyy Hallinta -valikon kohdasta Tilit. Tilikartassa on kirjanpidon tulos- ja tasetilit sekä mahdollisesti raportointiin tai laskentaan liittyviä aputilejä. Näiden tilien lisäksi tilikartasta löytyy järjestelmätilit $SysAccounts$, joita käytetään järjestelmän vakioraporteilla ja laskennoissa. 


Sarakkeiden kuvaukset

Tilinumero-sarake näyttää tilin tunnisteen, joka on useimmiten tilin numero tai tiliryhmän nimi. Tältä sarakkeelta voidaan porautua tiliryhmä- tai tilitasolle klikkaamalla +-merkeistä. Tilinumero voi koostua myös kirjaimista, mutta kahta samaa tilinumeroa ei tilikartassa voi olla.


Tilin nimi-sarake näyttää tilin nimen. Nimeä voidaan muokata kaksoisklikkaamalla solusta.


Tilityyppi-sarakkeesta määritellään tiliryhmän tai yksittäisen tilin tilityyppi. Tilityyppi vaikuttaa ryhmittelyyn Navitan vakioraporteilla.


Kerroin-sarakkeessa määritellään, vaikuttaako raporteilla ja syöttöpohjilla tuhatkerroin tiliryhmän tai tilin arvoon. Oletusarvoisesti asetus on päällä kaikissa tulos- ja tasetileissä. Aputileillä (esimerkiksi henkilömäärä tai hinta) asetus voidaan ottaa pois päältä, jotta tilin arvo pysyy samana, vaikka raportilla halutaan näyttää muut arvot tuhatkertoimella.


Toiminto-sarakkeessa määritellään, miten tiliryhmä tai tili vaikuttaa ylätason tulokseen. Tilikartassa kulutiliryhmien toiminto on miinusmerkkinen, sillä ne vähentävät tilikauden tulosta. Koska tiliryhmien toiminnot määritellään tilikartassa, tulo- ja kulutilien arvot syötetään syöttöpohjilla ilman etumerkkiä. Miinusmerkkisesti syötetyt arvot ovat tuottoja tai kuluja vähentäviä tapahtumia.

  • + kasvattaa tiliryhmän saldoa
  • - vähentää tiliryhmän saldoa
  • ~ ei vaikuta millään tavalla ylempien tasojen laskentaan
  • = välisummaa yläpuolisista riveistä


Ominaisuus-sarakkeessa määritellään, minkä tyyppisiä arvoja tiliryhmän tai tilin arvot ovat.

ToimintoKuvaus
RahaArvot summataan kuukausittain, tiliryhmittäin ja organisaatiotasoittain yhteen
Määrä, summataan
Synonyymi rahamääräisille tileille
Määrä, ei summata
Arvoja ei summata ajassa, mutta arvot summataan organisaatiotasolla. Esim. henkilömäärää ei haluta summata kuukausittain yhteen, mutta kustannuspaikoilta halutaan summata.
Hinta
Arvoja ei summata ajassa eikä organisaatiotasolla. Arvo säilyy samana, kunnes sitä muutetaan. Arvo tallentuu ainoastaan tasolle, johon se on syötetty
Hinta (uusi)Arvoja ei summata ajassa eikä organisaatiotasolla ja arvo säilyy samana kunnes sitä muutetaan. Ylätasolle syötetty arvo periytyy alas kustannuspaikoille. Alatasolle syötetty arvo ei periydy ylöspäin
Prosentti
Näyttää arvon prosentteina sekä raporteilla että syöttöpohjilla. Arvo säilyy samana, kunnes se muutetaan.
Prosentti (uusi)Näyttää arvon prosentteina sekä raporteilla että syöttöpohjilla. Arvo säilyy samana, kunnes se muutetaan. Ylätasolle syötetty arvo periytyy alas kustannuspaikoille. Alatasolle syötetty arvo ei periydy ylöspäin


Arvojen esitystapa kertoo, miten arvot näkyvät oletusarvoisesti raporteilla.

EsitystapaKuvaus
VirtaKauden muutos. Tätä käytetään yleisesti tulostileissä.
Päättävä tase
Näyttää päättävän taseen arvot, jossa otetaan huomioon alkava tase sekä siihen tulleet muutokset tilikauden kuluessa. Tätä käytetään yleisesti tasetileissä
Alkava tase
Näyttää edellisen kuukauden lopussa olevat tasearvot.
Täsmäytys
Arvot vaikuttavat ainoastaan kuluvan kuukauden tulokseen.
Kum. tilik. alusta
Kumulatiiviset arvot tilikauden alusta
Kum. vuoden alusta
Kumulatiiviset arvot vuoden alusta


Näyttöasetukset-sarakkeessa yksittäiselle tilille tai tiliryhmälle voidaan määrittää omat näyttöasetukset kuten väri, koko tai fontti. Nämä asetukset näkyvät kaikilla raporteilla ja syöttöpohjilla.

 

Työkalunauhan valinnat


ValintaToiminto

Lisää tili / Poista tili

Mahdollistaa uuden tilin lisäämisen tai jo olemassa olevan tilin poistamisen. 

Siirrä valittu rivi / Siirrä useita tilejä

Työkalu, jolla voi siirtää tilin tai tilejä.

Lajittele numeeriset tilit valitun rivin sisällä

Lajittelee kaikki valitun rivin eli tiliryhmän sisällä olevat tilit nousevaan numerojärjestykseen.

Lajittele kaikki numeeriset tilit

Lajittelee kaikki tilikartassa olevat tilinumerot numerojärjestykseen.

Tuo

Toiminto, jolla Navitaan voi tuoda uuden tilikartan ulkoisesta Excel-tiedostosta. 

Päivitä

Päivittää tilikartan näkymän.

Kutista kaikki tai Laajenna

Kutistaa tai laajentaa kaikki ryhmät.

Excel- ja Word-kuvakkeet

Tulostaa tilikartan joko Excel- tai Word-tiedostoon.

Tilikartan huoltotoiminto

Päivittää tilikarttaan tehdyt muutokset Navitan raporteille ja syöttöpohjille. Jos huoltotoiminto on tarpeen suorittaa, vilkkuu sen vieressä huutomerkki.

Automaattinen päivitys

Jos tämä asetus on päällä, niin tilikartan näkymä päivittyy automaattisesti, jos tilikarttaan tehdään muutoksia

Näytä järjestelmätilit

Näyttää tai piilottaa tiliryhmän $SysAccounts$.

Muokkaa yrityskohtaisia tilin nimiä

Jos tietokannassa on useita yrityksiä, joilla on oletustilikartasta poikkeavasti nimettyjä tilejä, voidaan nämä nimet lisätä tällä toiminnolla.

Näytä havaitut konfliktit

Näyttää tilikartassa olevat virheet.

Etsi rakenteesta –työkalu

Tähän kenttään voidaan suoraan kirjoittaa etsittävä tili tai tiliryhmä.