Seuraa

Tulosta ja kannattavuutta mittaavat tunnusluvut

Tulosta ja kannattavuutta mittaavat tunnusluvut ovat osa vakiotunnuslukulaskelmaa, joka löytyy Raportit-välilehdeltä valitsemalla Tunnusluvut. Tunnuslukujen laskennassa käytetään seuraavia kaavoja:

Myyntikateprosentti saadaan suhteuttamalla myyntikate liikevaihtoon. Myyntikate saadaan vähentämällä käyttökatteesta suunnitelmapoistot:

Käyttökateprosentti ilmoittaa sen osuuden, mikä liikevaihdosta on jäänyt pitkävaikutteisille tuotannontekijöille ja rahoittajien voitonjakoon. Käyttökateprosentti on lähinnä toimialakohtainen tunnusluku, jolle ei voi antaa yleispätevää ohjearvoa. Näin ollen käyttökateprosentteja tulee siis verrata yrityksen oman toimialan tilastoihin.

Liikevoittoprosentti saadaan suhteuttamalla myntikate liikevaihtoon. Liikevoitto saadaan vähentämällä käyttökatteesta suunnitlemapoistot. Liikevoittoprosentti kuvaa, paljonko liiketoiminnan tulos suhteessa liikevaihtoon on ennen rahoituserien vähentämistä.

Rahoitustulos ja rahoitustulosprosentti kuvaavat yrityksen kykyä selviytyä varsinaisen liiketoiminnan sekä säännöllisen muun liiketoiminnan tuloksella lainojen takaisinmaksuista sekä käyttöpääoman ja investointien omarahoitusosuudesta. Rahoitustuloksen olisi riitettävä ainakin vanhojen lainojen lyhennyksiin. Tähän tunnuslukuun erityisesti luotonantajat kiinnittävät huomiota.

Edellä mainittujen lisäksi yrityksen tuloskehitystä mitataan myös nettotuloksella, jolloin myös poistotarve tulee otetuksi huomioon. Nettotulosprosentti osoittaa millaisella tulosmarginaalilla yritys toimii ja se on yrityksen johdolle kannattavuuden tarkkailun tärkeimpiä tunnuslukuja.

Oman pääoman tuottoprosentti kuvaa yrityksen kykyä hoitaa omistajien yritykseen sijoittamaa pääomaa. Tunnusluvun tavoitetaso määräytyy omistajien tuottovaatimusten mukaan. Yrityksen on pystyttävä saamaan tuottoa vieraan pääoman lisäksi myös omalle pääomalle.

Sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin on otettu mukaan myös panostekijä eli uhrattujen pääomaresurssien määrä. Tunnusluku ilmaisee säännöllisellä liiketoiminnalla aikaansaadun tuoton suhteessa korollisen vieraan pääoman ja oman pääoman summaan. Vähimmäisvaatimuksena tunnusluvun arvolle voidaan pitää vieraan pääoman keskikorkoa, koska korollisella vieraalla pääomalla pitää luonnollisesti kyetä hankkimaan vähintään sen korkoa vastaava tuotto.

Yrityksen suhteellista kannattavuutta voidaan tarkastella myös pääoman tuottoprosentilla (ROI-%). Tämä tunnusluku voidaan jakaa kahteen komponenttiin, pääoman kiertonopeuteen ja voittoprosenttiin. ROI muodostuu näiden tulosta. Yrityksen kannattavuutta voidaan siis yrittää parantaa myös jompaan kumpaan yksittäiseen komponenttiin vaikuttamalla.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk