Seuraa

Sijoitetun pääoman tuottoprosentin (sipo-%), pääoman tuottoprosentin (ROI) ja Z-luvun erittelyt

Navitan sisältämien vakioraporttien lisäksi ohjelma sisältää myös tunnuslukuyhteenvedon. Tämä vakiotunnuslukuraportti löytyy Raportit-välilehdeltä valitsemalla Tunnusluvut.

Vakiotunnusluvut on laskettu ohjelmassa seuraavasti:

Sijoitetun pääoman tuottorosentti (SIPO-%)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kuvaa varsinaisen liiketoiminnan tuoton ja siihen uhrattujen pääomaresurssien suhdetta:

Osoittajassa oleva kerroin 24 johtuu tilikauden pituuden huomioonottamisesta ja siitä, että nimittäjässä on sijoitetun pääoman alku- ja loppuhetken summa. Sijoitettu pääoma lasketaan alku- ja loppuhetken keskiarvona.

Pääoman tuottoprosentti (ROI)

Pääoman tuottoprosentia voidaan käyttää yrityksen sisäisen kannattavuuden tarkkailuun, ja se soveltuu erityisesti tulosyksikköorganisaatioihin. Pääoman tuottoprosentti saadaan voittoprosentin ja pääoman kiertonopeuden tulona:

Voittoprosentti:

 

Pääoman kiertonopeus:

Pääoman tuottoprosentti (ROI, Return On Investment):

Pääoman tuottoprosentin muodossa ilmaistua kannattavuutta voidaan parantaa kohottamalla voittoprosenttia ja/tai kiertonopeutta. Usein nämä kaksi komponettia ovat kuitenkin keskenään ristiriitaisia siten, että esimerkiksi voittoprosentin kohottaminen johtaa kiertonopeuden alenemiseen.

Z-luku

Z-luku mittaa yrityksen konkurssialttiutta. Tunnusluvun kolme pääkomponenttia ovat tulorahoitus, quick-rahoitus ja pääomarahoitus. Tulorahoitus mittaa tilikauden meno-tulovirtoihin perustuvan tulorahoituksen riittäävyyttä, quick käytetyn yksipuolisen quick-rahoituksen määrää ja pääomarahoitus lisävelkaantumiseen liittyvää pelivaraa.

Navitan käyttämä kolmen muuttujan Z-luku lasketaan seuraavasti:

 

Z-luku koostuu seuraavista komponenteista:

            

 Z-luku saa komponenttien kertoimien etumerkkien perusteella sitä suuremman arvon
• mitä runsaampaa on tulorahoitus (A)
• mitä suurempi Quick-kassa on (B)
• mitä vähemmän yrityksellä on vierasta pääomaa (C).
Kertoimista nähdään, että tulorahoituksen ja velkaantumisen muutoksilla on yli kaksi kertaavoimakkaampi vaikutus tunnuslukuun kuin quick-rahoituksen muutoksella. Parhaat Z-arvot (yli +10) ovat löytyneet yrityksistä, joilla ei juurikaan ole velkaa ja samalla niiden kannattavuus on erinomainen. Nykyään Z-luvun kriittisenä arvona voidaan pitää noin - 5:n arvoa.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

Palvelun toteuttaa Zendesk